Fiskehelse og fiskevelferd

På Nesfossen har me frisk fisk som trivst og har det bra.

Fiskehelse og fiskevelferd er viktig og høgt prioritert på Nesfossen, og våre flinke tilsette med lang erfaring og mykje kunnskap bidrar til dette. Fisken har god helsestatus, og det kjem regelmessig veterinær for å følge opp fiskehelsa.

Me jobbar kontinuerleg med å sikre eit godt vassmiljø i alle kara, og optimal fôring. Elles har me òg fokus på å behandle fisken så skånsamt som mogleg ved all handtering. Fisk som har avvik vert fortløpande tatt ut av produksjonen.

Anlegget ligg langt inne i Lurefjorden, som er utan andre fiskeoppdrettsanlegg. Det vert ikkje nytta sjøvatn i produksjonen vår, og ferskvasskjelda er sikker - utan oppgang av anadrom fisk.